სამშაბათი, 16 აპრილი, 20:54   
ENG GEO
+24°

ამინდი თბილისში

 
სუსტი ქარი
მაქს: +29.8 1951, მინ: +0.6 1939
 
   სააგენტოს შესახებ
   მენეჯმენტი
   დეპარტამენტები
   პროექტები

  ამინდი
  ჰიდროლოგიური
მონაცემები
  სტიქიური
მოვლენები
  ზვავსაშიში კერები
  გარემოს დაბინძურება
(რადიაციული ფონი)
  ინტერაქტიული რუკა


www.meteo.gov.ge -ს ამინდის
პროგნოზი თქვენს საიტზე

მიმდინარე ფაზა

მთვარის 9 დღე, მეორე ფაზა
16 აპრილი
ფაზების კალენდარი
მზის ამოსვლა და ჩასვლა
  16 აპრილი 2024  
მზის ამოსვლა: 06:19
მზის ჩასვლა: 19:42
დღის
ხანგრძლივობა:
13სთ 23წთ
 

 
ჰიდრომეტეოროლოგია
დეპარტამენტის ფუნქციები და მოვალეობები
 • • საქართველოს ტერიტორიაზე, შავი ზღვის ტერიტორიულ წყლებში, კონტინენტურ შელფზე და განსაკუთრებულ ეკონომიკურ ზონაში:
 • სტანდარტული და სპეციალიზირებული (თანამგზავრული, აეროლოგიური, რადიოლოკაციური, ოზონომეტრული, აქტინომეტრული, გლაციოლოგიური, თოვლსაზვავე, აგრომეტეოროლოგიური, საზღვაო, საავიაციო და სხვა) რეგულარული სტაციონარული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების ქსელის (სადგურები, საგუშაგოები) ორგანიზება და მისი გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა;
 •  სპეციალიზირებული ექსპედიციური ჰიდრომეტეოროლოგიური სამუშოების წარმოება (სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების გამომწვევი მიზეზების და მათი გავრცელების არეალის დადგენა, ამ მოვლენებით გამოწვეული უარყოფითი შედეგების დადგენაში მონაწილეობის მიღება, მდინარეთა აუზების მთიან და მაღალმთიან ზონებში დაგროვილი თოვლის მარაგის ყოველწლიური შეფასება, მყინვარებზე მიმდინარე პროცესების შესწავლა, საზღვაო-ოკეანოლოგიური დაკვირვებების წარმოება);
 • ზღვის სანაპირო შელფის კვლევითი სამუშაოების წარმოება;
 • საზღვაო ინფრასტრუქტურის ობიექტების დაგეგმარება-დაპროექტება, კომპეტენციის ფარგლებში;
 • შესაბამისი ტერიტორიების ბუნებრივი პირობების კომპლექსური (ლანდშაფტური) დახასიათება;
 • მდინარეთა აუზების სტიქიური ჰიდროლოგიური მოვლენებისა ზემოქმედებისაგან დაცვის მიზნით კვლევების წარმოება და პრევენციული ღონისძიებების დასახვა, ეროზიულ-აბრაზიული პროცესების შერბილების პროექტების შედგენა;
 • ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების ქსელის ტექნიკური უზრუნველყოფა – გამზომი საშუალებების სამონტაჟო-საინსტალაციო-სარემონტო სამუშაოების წარმოება;
 • ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების ქსელის რეგულარული მეთოდური ინსპექტირება; 
 • საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვების ქსელიდან მონაცემთა შეკრებისა და ეროვნულ და საერთაშორისო დონეებზე ოპერატიულად (დღე-ღამურ რეჟიმში) გავრცელების უზრუნველყოფა;
 • მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის გლობალური მეტეოროლოგიური დაკვირვების ქსელიდან და ამინდის მსოფლიო პროგნოსტიკული ცენტრებიდან მეტეოროლოგიური მონაცემების და სინოპტიკური პროდუქციის რეგულარულად (დღე-ღამურ რეჟიმში) მიღების, ვიზუალიზაციის, დამუშავების და ანალიზის უზრუნველყოფა;
 • ამინდის და ჰიდროლოგიური მოკლე, საშუალო და გრძელვადიანი საერთო დანიშნულების პროგნოზების შედგენა და გავრცელება;
 • საქართველოს ტერიტორიაზე მოსალოდნელი სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების შესახებ გაფრთხილებების მომზადება და გადაწყვეტილების მიმღები ორგანოების, დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული პირების და მასმედიის საშუალებებისთვის დაუყოვნებლივ მიწოდება;
 • ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვებების მონაცემთა ფონდის შევსება, მათი ელექტრონულ ფორმატში გადაყვანა, პირველადი დამუშავება და ხარისხის კონტროლის განხორციელება;
 • ჰიდრომეტეოროლოგიურ პირველად მონაცემთა მრავალწლიური რიგების სისტემატიზაცია და მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის მიერ დადგენილ სტანდარტებთან ჰარმონიზებული მონაცემთა ბაზების ფორმირება;
 • მრავალწლიურ ჰიდრომეტეოროლოგიურ მონაცემთა სტატისტიკური დამუშავება, მათი GIშ ფორმატში წარმოდგენა;
 • კლიმატური ცნობარების, ჰიდროლოგიური კადასტრების, ჰიდრომეტეოროლოგიური ბიულეტენების, მიმოხილვების და სხვა სახის საცნობარო მასალების მომზადება;
 • გლობალური კლიმატის ცვლილების ფონზე, საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური პარამეტრების ცვლილების დინამიკის შესწავლა;
 • სტიქიური ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების სიხშირისა და ინტენსივობის მიხედვით ქვეყნის ტერიტორიის დარაიონება;
 • ეკონომიკის სხვადასხვა დარგის (სოფლის მეურნეობა, ენერგეტიკა, სამხედრო და სამოქალაქო ავიაცია და საზღვაო ფლოტი, საავტომობილო და სარკინიგზო გზები, მშენებლობა, ტურიზმი და სხვა), სხვა დაინტერესებული ფიზიკური და იურიდიული პირების მოთხოვნების შესაბამისად, სპეციალიზირებული ჰიდრომეტეოროლოგიური ინფორმაციით და ინფორმაციული პროდუქციით, აგრეთვე სხვა სახის ჰიდრომეტეოროლოგიური საქმიანობით (ექსპედიციური და სტაციონარული ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვებების ორგანიზება, ჰიდრომეტეოროლოგიური გამზომი საშუალებების სამონტაჟო-საინსტალაციო-სარემონტო სამუშაოების ჩატარება და სხვა) მომსახურება;
 • ჰიდროგრაფიული და ტოპოგეოდეზიური აგეგმვითი სამუშაოების წარმოება;
 • არახელსაყრელ ჰიდრომეტეოროლოგიურ მოვლენებზე (თოვლის ზვავები, სეტყვა, გვალვა, ნისლი) აქტიური ზემოქმედების სამუშაოების ორგანიზება და წარმოება;
 • საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური საშიშროების რისკების შეფასებაში მონაწილეობის მიღება; 
 • საქართველოს ტერიტორიაზე ჰიდრომეტეოროლოგიური სტიქიის ზონებიდან მოსახლეობის გასახლების აუცილებლობის დადგენა, ეკომიგრანტების განსახლების არეალების განსაზღვა და შეფასება;
 • შავი ზღვის აუზის ჰიდრო და ლითოდინამიკური კვლევა და პროცესების პროგნოზირება ზღვიური ლანდშაფტის მდგრადობის უზრუნველყოფის მიზნით;
 • ჰიდრომეტეოროლოგიის სფეროში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა;
 • კომპეტენციის ფარგლებში, ჰიდრომეტეოროლოგიის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობაში მონაწილეობის მიღება.
 • მეთევზეობისა და შავი ზღვის მონიტორინგის სამსახურის ფუნქციებია:
 • შავი ზღვის სანაპირო ზოლის, სანაპირო ზონისა და შიდა წყალსატევების ჰიდრობიოლოგიური კვლევების წარმოება. თევზჭერის საკითხებთან დაკავშირებით რეკომენდაციების, წინადადებების, მეთოდური და სხვა სახის მასალების მომზადება; საჭიროების შემთხვევაში სააუქციონო წყლის ობიექტში თევზის რესურსის მარაგის დადგენა;
 • დადგენილი წესით თევზჭერის ლიცენზიის მფლობელების მიერ წარმოდგენილი თევზჭერის კვოტების დამტკიცებაში მონაწილეობის მიღება;
 • კომპეტენციის ფარგლებში სარგებლობის ლიცენზიების მიხედვით შემუშავებული მართვის გეგმების განხილვაში მონაწილეობის მიღება, ასევე თევზჭერის საკითხებზე მეთოდური მასალების, რეკომენდაციების და წინადადებების მომზადება;
 • მდგრადი მეთევზეობის დანერგვის ხელშეწყობა, წყლის ბიორესურსების რაციონალურად გამოყენების საკითხების დამუშავება და შესაბამისი რეკომენდაციების მომზადება; 
 • საქართველოს ჭარბტენიანი და წყალჭაობიანი სავარგულების მონიტორნგი, ჰიდრობიონტებისა და წყლის ჰაბიტატების კონსერვაციისა და რეაბილიტაციის მიზნით წინადადებების შემუშავება;
 • კომპეტენციის ფარგლებში საერთაშორისო თანამშრომლობაში მონაწილეობის მიღება.
დეპარტამენტის ხელმძღვანელები

დეპარტამენტის უფროსი რამაზ ჭითანავა

რამაზ ჭითანავა ფლობს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მაგისტრის დიპლომს, სანტ-პეტერბურგის ასპირანტის დიპლომს. გავლილი აქვს სხვადასხვა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსი რუსეთში და ამერიკის შეერთებულ შტატებში. აქვს 37 წლიანი სამუშაო გამოცდილება. 2004 წლიდან მუშაობს საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსიპ გარემოს ეროვნულ სააგენტოში, ჰიდრომეტეოროლოგიის დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობაზე. არის გეოგრაფიული მეცნიერებათა კანდიდატი. მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი. საქართველოს ეკოლოგიური მეცნიერებათა აკადემიის ასოცირებული წევრი. ჰიდრომეტეოროლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წევრი. არის 15-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. მუდმივად ეწევა საერთაშორისო საქმიანობას. არის მსოფლიო მეტეოროლოგიური ორგანიზაციის (WMO) მთავარი სისტემების ტექნიკური კომისიის ეროვნული ექსპერტი. შავი ზღვის დაცვის კონვენციის მუდმივმოქმედი სამდივნოს ზღვის მონიტორინგის ჯგუფის ეროვნული ექსპერტი. გარემოს ევროპის ეკონომიკური კომისიის გარემოსდაცვითი ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამუშაო ჯგუფის ეროვნული ექსპერტი. 2005 წლიდან საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი WMO. 2008 წლიდან IPCC საკონტაქტო პირი საქართველოში. ფლობს რუსულ და ინგლისურ ენებს. ჰყავს მეუღლე და ერთი შვილი.რუკა1. ყველაზე ცხელი თვის საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა

ყველაზე ცხელი თვის საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა ახასიათებს დღეღამის
ყველაზე ცხელ პერიოდს და განისაზღვრება, როგორც ყოველდღიური მაქსიმალური ტემპერატურების საშუალო თვიური მნიშვნელობა. დაკვირვების პერიოდში მონაცემები  აღებულია ყოველი მეტეოსადგურის გახსნის დღიდან 2006 წლის ჩათვლით

რუკის ნახვა

რუკა2. ყველაზე ცივი ხუთდღიურის (პენტანდის) განაწილება საქართველოს ტერიტორიაზე.

შენობების დაპროექტებისას თბოტექნიკოსმა აუცილებლად უნდა იცოდეს გარე ჰაერის  ტემპერატურა წლის ყველაზე ცივი პერიოდის დროს ე.წ. საანგარიშო ტემპერატურა. ჩვეულებრივი სისქის კედლებზე მოქმედებს გარე ჰაერის ტემპერატურის 5 დღიანი დაწევა (ხუთდღიური, პენტანდა).
ტემპერატურის საანგარიშო მნიშვნელობები (ხუთდღიურები) ჩვენს მიერ გაანგარიშებული იქნა სტატისტიკური ექსტრაპოლაციის მეთოდის მიხედვით. ყველაზე ცივი ხუთდღიურები იქნა შერჩეული 50-70 წლიანი პერიოდისთვის ჰიდრომეტეოროლოგიური დაკვირვებათა რიგიდან.

რუკის ნახვა

   ამინდი საქართველოს სხვა ქალაქებში    საზღვარგარეთი
აბასთუმანი +20°
ამბროლაური +25 °
ანაკლია +28 °
ახალციხე +25°
ბათუმი +26 °
ბაკურიანი +18 °
ბახმარო +17°
ბორჯომი +25 °
გარდაბანი +24 °
გორი +25°
გუდაური +13 °
დუშეთი +23 °
ზუგდიდი +27°
თბილისი +24 °
თეთრიწყარო +22 °
თელავი +23°
თიანეთი +22 °
ლაგოდეხი +24 °
მარნეული +24°
მარტვილი +28 °
მესტია +18 °
ოზურგეთი +28°
რუსთავი +24 °
საირმე +25 °
სენაკი +28°
სიღნაღი +22 °
სოხუმი +27 °
სტეფანწმინდა +14°
ფასანაური +22 °
ფოთი +28 °
ქობულეთი +26°
ქუთაისი +28 °
ყვარელი +24 °
შოვი +20°
ცაგერი +25 °
ცხინვალი +24 °
წყალტუბო +28°
ჭიათურა +25 °
ხაშური +25 °
ათენი +29°
ანკარა +27°
ბერლინი +11°
ვენა +12°
კიევი +18°
მადრიდი +26°
მოსკოვი +13°
ნიუ იორკი +19°
პარიზი +12°
პრაღა +11°
რომი +20°
ტოკიო +22°
ქაირო +32°

   ამინდი რეგიონებში
აღმოსავლეთი
ბარი
დღეს, 16 აპრილი
დღე
+25°
10-15მ/წმ
შემდეგი 3 დღე
 
აღმოსავლეთი
მთიანი რაიონები
დღეს , 16 აპრილი
დღე
+25°
10-15მ/წმ
შემდეგი 3 დღე
 
აღმოსავლეთი
მაღალმთიანი რაიონები
დღეს , 16 აპრილი
დღე
+18°
10-15მ/წმ
შემდეგი 3 დღე
 
დასავლეთი
ბარი
დღეს , 16 აპრილი
დღე
+28°
10-15მ/წმ
შემდეგი 3 დღე
 
დასავლეთი
მთიანი რაიონები
დღეს , 16 აპრილი
დღე
+25°
10-15მ/წმ
შემდეგი 3 დღე
 
დასავლეთი
მაღალმთიანი რაიონები
დღეს , 16 აპრილი
დღე
+20°
10-15მ/წმ
შემდეგი 3 დღე
 

 

გარემოს ეროვნული სააგენტო
დ. აღმაშენებლის გამზ. 150. 0112 თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 32 2439503, ფაქსი: +995 32 2439502
 
მთავარი გვერდი კონტაქტი საიტის რუკა  
ყველა უფლება დაცულია © 2011 გარემოს ეროვნული სააგენტოს მიერ საიტი შექმნილია RENDER PRODUCTION-ს მიერ
  თქვენ ხართ სტუმარი ნომერი: