ფოთი +17°
სამხრეთ–აღმოსავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ
რუსთავი +6°
სუსტი ქარი
თიანეთი +2°
სუსტი ქარი