რუსთავი +12°
ჩრდილო–დასავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ
თელავი +13°
დასავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ
სიღნაღი +13°
დასავლეთის ქარი
10-15/17-22მ/წმ