რუსთავი +10°
ჩრდილო–დასავლეთის ქარი
10-15/20-25მ/წმ